Regulamin

1. Postanowienia ogólne

1.1 Niniejszy regulamin, określa zasady świadczenia usług prowadzonych przez EcoHost.pl Agnieszka Przychodni z siedzibą Białogardzie, ul. Kołobrzeska 19/19, zwaną dalej Operatorem, prowadzoną na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

1.2 Niniejszy Regulamin określa sposób korzystania z usług hostingowych w EcoHost.pl, prawa i obowiązki Abonenta, prawa i obowiązki Operatora, zakres odpowiedzialności Operatora oraz wszelkie inne informacje porządkowe.

1.3 Przed zamówieniem usługi należy uważnie przeczytać poniższy Regulamin. Składając zamówienie na świadczenie usług w ramach EcoHost.pl Abonent potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje wszystkie jego postanowienia bez zastrzeżeń.

2. Definicje

O ile z treści Regulaminu nie wynika nic innego, poniższe terminy będą miały następujące znaczenie:

Operator - podmiot świadczący usługi drogę elektroniczną zgodne z oferowanymi usługami, tj. EcoHost.pl Agnieszka Przychodni z siedzibą przy ul. Kołobrzeskiej 19/19 w Białogardzie.

Abonent - klient EcoHost.pl osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej - który prawidłowo wypełnił wszystkie wymagane pola w Formularzu zamówienia usługi na stronie www.EcoHost.pl

Formularz – formularz wypełniany przez klienta na stronie www.EcoHost.pl podczas składania zamówienia, formularz wymaga podania prawdziwych i kompletnych danych podmiotu składającego zamówienie.

Umowa - Umowa zawierana przez Abonenta z Operatorem, w ramach, której Operator świadczy usługi hostingowe na rzecz Abonenta. Do zawarcia Umowy dochodzi z chwilą wypełnienia i zatwierdzenia przez Abonenta Formularza zamówienia, co wiąże się z zaakceptowaniem treści niniejszego Regulaminu przez Abonenta. Umowa zawierana jest bezterminowo. W przypadku braku płatności wynikającej z okresów rozliczeniowych umowa ulega rozwiązaniu. Umowa nie zostaje zawarta, jeżeli dane podane w Formularzu są niezgodne z rzeczywistością, zachodzi podejrzenie, że usługa będzie wykorzystywana do celów niezgodnych z niniejszym regulaminem oraz polskim prawem.

Faktura pro forma - dokument w postaci elektronicznej, wysyłany na e-mail Abonenta wystawiany przez Operatora przed dokonaniem płatności i stanowiący podstawę jej wniesienia; dokument ten nie stanowi faktury VAT w rozumieniu Ustawy o VAT.

Faktura VAT - dokument w postaci elektronicznej, wysyłany na e-mail Abonenta po dokonaniu płatności; dokument ten stanowi fakturę VAT w rozumieniu Ustawy o VAT.

Usługa - Usługa realizowana przez Operatora polegająca na utrzymaniu w systemie Operatora witryny WWW i kont pocztowych Abonenta oraz na udostępnieniu Abonentowi narzędzi do samodzielnego zarządzania tymi zasobami. Usługa świadczona jest przez cały okres obowiązywania Umowy. Operator zaprzestaje świadczenia Usługi wraz z momentem rozwiązania Umowy.

Limit ruchu - wyznaczony przez Operatora i zawarty w specyfikacji określonej Usługi limit ruchu na warstwie IP z i do serwera wirtualnego danego Abonenta. W skład limitowanego ruchu wchodzą: dane pobrane z serwera WWW, nagłówki zapytań i odpowiedzi protokołu HTTP oraz transfer generowany przez protokół FTP (serwer FTP), SMTP, POP3 i innych usług uruchomionych na potrzeby Abonenta.

Okres testowy - Okres trwający do 14 dni zaczynający się od momentu założenia Usługi, w czasie, którego Abonent może zapoznać się z charakterystyką działania zamawianej Usługi, nie ponosząc kosztów z tytułu świadczenia Usługi w wypadku rezygnacji z Usługi do końca Okresu testowego. Usługa świadczona w Okresie testowym może mieć nieco inne parametry oraz dodatkowe ograniczenia w stosunku do Specyfikacji technicznej Usługi.

Niewykorzystana część abonamentu – ilość dni pozostałych do wykorzystania w ramach abonamentu do okresu abonamentowego pomnożona przez wysokość abonamentu.

Dane bilingowe - dane Abonenta pozwalające poprawnie wystawić przez Operatora fakturę pro forma oraz fakturę VAT z tytułu wykonania Usługi.

Okres reklamacyjny - okres 30 dni od momentu zablokowania Usługi i zasobów, do momentu nieodwracalnego usunięcia Usługi i zasobów z systemu informatycznego Operatora.

3. Tryb uruchomienia usługi

3.1 Warunkiem rozpoczęcia realizowania Usługi zgodnie z jej Specyfikacją techniczną jest odnotowanie przez Operatora na swoim koncie bankowym terminowej wpłaty ze strony Abonenta, w wysokości kwoty określonej na fakturze pro forma.

3.2 Ostateczne uruchomienie Usługi zgodnie z jej Specyfikacją techniczną nastąpi w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania przez Operatora potwierdzenia z banku dokonania stosownych płatności przez Abonenta.

3.3 W terminie 5 dni roboczych od momentu odnotowania wpłaty za fakturę proforma Operator wystawia fakturę VAT tytułem wykonania Usługi. Operator przesyła wystawioną fakturę VAT Abonentowi wyłącznie pocztą elektroniczną na adres e-mail wskazany w Formularzu zamówienia.

3.4 W przypadku braku otrzymania dowodu wpłaty do końca okresu testowego, Operator w trybie natychmiastowym wypowiada Umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia i zaprzestaje świadczenia Usługi. Dane przechowywane przez Abonenta na serwerach Operatora w ramach świadczonej Usługi zostają automatycznie skasowane.

4. Tryb przedłużania usługi

4.1 Na 14 dni przed końcem ważności Usługi Operator informuje Abonenta o zbliżającym się końcu ważności Usługi. Informację tą Operator wysyła drogą e-mailową na adres wskazany w Formularzu zamówienia.

Ze względu na specyfikę funkcjonowania korespondencji e-mail, Operator nie ponosi odpowiedzialności za nie doręczenie powiadomienia o zbliżającym się końcu ważności Usługi. Datę ważności Usługi Abonent może sprawdzić samodzielnie w Panelu Administracyjnym Usługi, na stronie EcoHost.pl, po zalogowaniu na konto podane w Formularzu zamówienia.

4.2 Na 14 dni przed końcem ważności Usługi Operator wystawia fakturę pro forma z 14-dniowym terminem płatności, tytułem przedłużenia ważności Usługi, według cennika usług EcoHost.pl. obowiązującego w dniu wystawiania faktury. Operator wysyła fakturę VAT drogą elektroniczną na adres e-mail Abonenta wskazany w Formularzu zamówienia.

4.3 Warunkiem przedłużenia Usługi przez Operatora jest odnotowanie przez Operatora terminowej wpłaty ze strony Abonenta na konto bankowe Operatora, w wysokości określonej na fakturze VAT, wygenerowanej na kolejny okres abonamentowy, wybrany przez Abonenta w Formularzu zamówienia.

4.4 W przypadku nieotrzymania opłaty za następny okres rozliczeniowy, Usługa na koniec opłaconego okresu jest blokowana wraz ze wszystkimi zasobami (w tym z kontami e-mail) i przechodzi w 30 dniowy okres reklamacyjny. W okresie reklamacyjnym Abonent nie ma dostępu do danych na serwerach, chyba, że odrębna umowa stanowi inaczej.

4.5 W przypadku nieotrzymania opłaty za następny okres rozliczeniowy do końca okresu reklamacyjnego, Usługa zostaje usunięta z systemu informatycznego Operatora, wraz ze wszystkimi zasobami (zawartość katalogów serwera, logi serwera, zawartość skrzynek e-mail, itd.) . Po usunięciu danych z systemu informatycznego nie ma możliwości ich ponownego przywrócenia.

5. Świadczenie usług

5.1 Operator nie utrzymuje serwisów o treści erotycznej, zawierających nielegalne oprogramowanie, zawierających treści niezgodne z polskim prawem, zawierających treści rasistowskie, faszystowskie, nazistowskie, propagujące przemoc, wzywające do nienawiści na tle religijnym, rasowym, wyznaniowym. Operator zabrania także umieszczania serwisów, których elementy (np. skrypty CGI, duże pliki danych) wykorzystywane są przez inne serwisy nieutrzymywane przez Operatora.

5.2 W przypadku przekroczenia, w trakcie opłaconego okresu abonamentowego, wielkości miesięcznego limitu ruchu z lub do sieci Internet, określonego w Specyfikacji technicznej Usługi, Operator na początku następnego miesiąca wystawia fakturę VAT za ponad limitowy ruch zgodnie z obowiązującym cennikiem. Abonent akceptując niniejszy Regulamin zobowiązuje się terminowo opłacać faktury za ponad limitowy ruch.

6. Prawa i obowiązki Abonenta

6.1 Abonent ma prawo do:

- korzystania z Usługi w sposób opisany w Regulaminie;

- rezygnacji z Usługi poprzez wypowiedzenie umowy o świadczenie usług w formie elektronicznej bez konieczności podania przyczyny; okres wypowiedzenia wynosi 30 dni; abonent otrzymuje zwrot niewykorzystanej części abonamentu po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia i akceptacji faktury VAT korygującej; Operator zaprzestaje świadczenia usług z ostatnim dnie okresu wypowiedzenia;

- zwrotu niewykorzystanej części abonamentu, o ile decyzję o rozwiązaniu umowy i zaprzestaniu świadczenia Usługi podjął Operator i nie wynika ona z naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu lub przepisów prawa polskiego;

- w przypadku zmiany Regulaminu, Cennika usług na mniej korzystne dla Abonenta, Abonent ma prawo do rozwiązania Umowy w trybie natychmiastowym oraz do zwrotu niewykorzystanej części abonamentu.

6.2 Abonent jest zobowiązany do:

- korzystania z Usługi zgodnie z określoną w Cenniku usług Specyfikacją techniczną;

- wykorzystania Usługi zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami etykiety sieciowej (etykiety użytkowników Internetu);

- niepodejmowania prób złamania hasła innych Abonentów;

- niedziałania na szkodę innych Abonentów;

- dokonywania terminowych opłat za korzystanie z Usługi.

6.3 Abonent ma prawo do składania reklamacji. Reklamację należy przesłać na adres: bok@EcoHost.pl. Zgłoszenie reklamacji musi zawierać: dane abonenta, nazwę usługi, jakiej dotyczy reklamacja, przedmiot reklamacji oraz jej uzasadnienie. Operator odpowie na reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, jako wiadomość wysłaną na zadeklarowaną w Formularzu skrzynkę mailową wskazując sposób rozstrzygnięcia reklamacji wraz z uzasadnieniem.

7. Prawa i obowiązki Operatora

7.1 Operator dołoży wszelkich starań, aby Usługi były świadczone w sposób stały, nieprzerwany i na najwyższym poziomie. Jednakże Operator nie ponosi odpowiedzialności za żadne straty powstałe w wyniku wypełnienia lub niewypełnienia któregokolwiek z warunków niniejszego Regulaminu (w tym również za szkody poniesione przez osoby trzecie), takie jak m.in. utrata przychodów lub spodziewanych zysków, czy też utrata możliwości prowadzenia działalności. W żadnym przypadku Operator nie będzie ponosić odpowiedzialności za szkody, których wartość będzie przewyższać kwotę należną Operatorowi z tytułu świadczenia Usługi.

7.2 Operator zastrzega sobie prawo do:

- okresowego wyłączania dostępności usług w ramach Serwisu EcoHost.pl w celu jego rozbudowy lub konserwacji;

- sporadycznych, krótkich przerw w dostępie do usług bez podania przyczyn;

- wprowadzenia ograniczeń przepustowości lub uruchamiania programów, skryptów Abonenta w szczególnych przypadkach, w których działanie programów lub skryptów Abonenta spowoduje nadmierne obciążenie serwera lub łączy telekomunikacyjnych, co spowoduje pogorszenie usług świadczonych innym Abonentom; o ograniczeniu Abonent zostanie powiadomiony e-mailem, na adres wpisany w Formularzu zamówienia;

- wysyłania na konta pocztowe podane w Formularzu zamówienia komunikatów związanych z funkcjonowaniem usług oraz listów informujących o bieżących działaniach Operatora związanych ze świadczeniem i poszerzaniem zakresu usług.

8. Tryb rozwiązania umowy

8.1 Operator zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym Umowy i do podjęcia działań zmierzających do zaprzestania wykonywania Usługi, gdy:

- Abonent złamał postanowienia niniejszego Regulaminu;

- Abonent podał nieprawidłowe lub niekompletne dane bilingowe;

- Abonent zażądał usunięcia jego danych bilingowych;

- Świadczenie usług przestaje być możliwe z przyczyn niezależnych od Operatora;

- Abonent nie wniósł opłaty za pierwszy abonament do końca trwania Okresu testowego. Punkt ten nie dotyczy usług objętych odrębną umową zawartą pomiędzy Abonentem a Operatorem;

- Abonent uchyla się od terminowego opłacania faktur za ponad limitowy ruch;

- Usługa została aktywowana po raz kolejny po usunięciu wynikającym z braku wniesienia opłaty abonamentowej lub też zaprzestania świadczenia Usługi wskutek naruszenia postanowień Regulaminu i rozwiązania Umowy, bądź też Usługa wykorzystuje zasoby Operatora w sposób przekraczający znamiona testów i prób.

- Abonent notorycznie przekracza dozwolone obciążenie CPU;

- Operator zaprzestanie wykonywania Usługi, gdy Abonent zrezygnuje z usług - złoży stosowne oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy.

We wszystkich wymienionych w tym paragrafie przypadkach, Operator zastrzega sobie prawo zachowania wykorzystanej części abonamentu. W przypadku złamania postanowień regulaminu, notorycznego przekraczaniu dozwolonego obciążenia CPU, braku płatności za faktury VAT za ponad limitowy ruch Operator zastrzega sobie prawo natychmiastowego wypowiedzenia umowy oraz nałożenia kary umownej w wysokości niewykorzystanej części abonamentu.

8.2 Operator zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym bez podania przyczyny. W takim przypadku Abonentowi będzie przysługiwać zwrot niewykorzystanej części abonamentu.

8.3 Operator zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia Umowy drogą elektroniczną.

8.4 Abonent zgodnie z postanowieniami punktu 6.1 niniejszego regulaminu również ma prawo do rozwiązania umowy.

9. Ograniczenia odpowiedzialności Operatora

9.1 Abonent, aktywując Usługę, oświadcza, iż nazwa tej Usługi nie narusza praw osób trzecich. Wszelkie spory na tym tle rozstrzygane są bez udziału Operatora. W razie poniesienia przez Operatora jakiejkolwiek szkody, spowodowanej używaniem przez Abonenta nazwy Usługi naruszającej prawa osób trzecich, Abonent zobowiązuje się szkodę tę naprawić w pełnej wysokości.

9.2 Operator nie ponosi odpowiedzialności w szczególności za:

9.2.1 Skutki wynikłe z wejścia w posiadanie przez osoby trzecie hasła Abonenta, lub innych kodów zabezpieczających dostęp do usług niezależnie od przyczyny, która to spowodowała (np. udostępnienie hasła lub kodu osobie trzeciej przez Abonenta, złamanie hasła lub kodu przez osobę trzecią).

9.2.2 Skutki wynikłe z zaprzestania świadczenia Usługi zgodnie z prawem, Umową lub Regulaminem.

9.2.3 Szkody wyrządzone z powodu zamieszczenia przez Abonenta danych niezgodnych z prawdą.

9.2.4 Szkody powstałe w wyniku kataklizmów (np. huragan, powódź, pożar, itp.).

9.2.5 Szkody powstałe w wyniku uszkodzenia sprzętu operatora.

9.2.6 Szkody powstałe w wyniku niedotrzymania przez Abonenta warunków niniejszego Regulaminu.

9.2.7 Szkody powstałe w wyniku nieprawidłowego użytkowania Usługi przez Abonenta.

9.2.8 Szkody powstałe w wyniku niezawinionego przez Operatora braku ciągłości świadczenia usług.

9.2.9 Szkody powstałe w wyniku podania nieprawdziwych lub niepełnych danych bilingowych przy uruchamianiu Usługi.

9.2.10 Szkody powstałe w wyniku ingerencji osób trzecich, wadliwego działania czynników zewnętrznych oraz innych systemów (np. sieci telekomunikacyjnych) niezależnych od Operatora.

10. Postanowienia końcowe

10.1 Korespondencja do Abonenta

Abonent wyraża zgodę na otrzymywanie faktur VAT w formie elektronicznej.

Wszelka korespondencja, komunikaty i informacje przesyłane w postaci elektronicznej od Operatora do Abonenta będą kierowane na adres e-mail zadeklarowany w Formularzu.

Wysłanie w/w listu przez Operatora będzie rozumiane za dostarczenie go Abonentowi.

Wszelka korespondencja w formie tradycyjnej będzie przesyłana przez Operatora do Abonenta na adres pocztowy zadeklarowany w Formularzu zamówienia.

10.2 Korespondencja do Operatora

Wszelkie informacje o naruszeniach przez Abonentów niniejszego Regulaminu należy kierować do BOK na adres bok@EcoHost.pl

Wszelkie uwagi, komentarze i pytania związane z EcoHost.pl, rezygnacje z Usługi prosimy kierować na adres: bok@EcoHost.pl

10.3 Inne

10.3.1 Abonent akceptujący treść niniejszego Regulaminu wyraża zgodę na zawarcie Umowy o świadczenie Usługi.

10.3.2 W przypadku, gdyby jakieś postanowienie niniejszego regulaminu pozostawało w sprzeczności z treścią odrębnej pisemnej umowy zawartej pomiędzy Abonentem a Operatorem, postanowienie to należy uznać za nieobowiązujące.

10.3.3 Operator może dokonywać zmian w Regulaminie i Cenniku usług. O zmianach Regulaminu lub Cennika usług oraz terminach ich wprowadzenia Operator informuje Abonenta z 30-dniowym wyprzedzeniem. W ciągu 30 dni od takiego zawiadomienia Abonent może wypowiedzieć świadczenie Usługi. W przypadku, gdy Abonent nie wypowie świadczenia Usługi w okresie 30 dni od takiego zawiadomienia, nowy Regulamin lub Cennik wiąże Abonenta od dnia następnego po upływie 30 dni od zawiadomienia Abonenta o zmianie Regulaminu lub Cennika.

10.3.4 W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

10.3.5 Abonent wyraża zgodę na przetwarzanie przez Operatora danych osobowych podanych podczas rejestracji konta w celach służących wywiązaniu się Operatora ze świadczonych usług oraz wystawienia dowodów księgowych. Abonent oświadcza, iż został poinformowany o swoim prawie do wglądu oraz poprawiania własnych danych osobowych. Operator zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy danych osobowych związanych z Abonentem.

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2014 roku.